Μαστογραφία

Μαστογραφία

Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στην ανεύρεση σε αρχικό στάδιο του καρκίνου του μαστού.

Πρέπει να διενεργείται σε γυναίκες από το 40 ο έτος της ηλικίας τους και κάθε χρόνο μετά. Συνδυαζόμενη με υπερηχογράφημα μαστού, κλινική εξέταση και ενίοτε μαγνητική μαστογραφία μπορεί να εντοπίσει πρώιμα τον καρκίνο του μαστού επιτυγχάνοντας με τμηματεκτομή πλήρη ίαση. Σε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού πρέπει να διενεργείται 15 έτη πριν την ηλικία που η συγγενής πρώτου βαθμού ανέπτυξε καρκίνο του μαστού. Η ψηφιακή μαστογραφία έχει ποιοτικότερη εικόνα αλλά δεν υπερέχει σημαντικά από την κλασική μαστογραφία.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar